Multiverse​ of Passion at Bangkok University

อนาคตเปลี่ยนไวเกินจะคาด อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่จะเดาทำไมให้เหนื่อย แค่รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอด passion ของคุณให้ใช้งานได้ ทำเงินได้ในทุกสถานการณ์ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายแนวทางการเรียนรู้แบบลงมือจริง และอาจารย์ที่จะไม่ด่วนตัดสินว่า passion ของคุณมีค่าหรือเปล่า ออกแบบอนาคต ด้วย passion ของตัวคุณเอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์

อนาคตเปลี่ยนไวเกินจะคาด อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่จะเดาทำไมให้เหนื่อย แค่รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอด passion ของคุณให้ใช้งานได้ ทำเงินได้ในทุกสถานการณ์

ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายแนวทางการเรียนรู้แบบลงมือจริง และอาจารย์ที่จะไม่ด่วนตัดสินว่า passion ของคุณมีค่าหรือเปล่า

ออกแบบอนาคต ด้วย passion ของตัวคุณเอง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์